شیر فلکه

شیر فلکه کشویی ١/٢ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
1.72612.75043.691.515

شیرفلکه کشویی ٣/۴ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
1.832195048.8100.520

شیرفلکه کشویی ١ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
2.239256050.6124.525

شیرفلکه کشویی ١/۴و١ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
2.24931.76359.314532

شیرفلکه کشویی ١/٢و۱ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
2.35538.18060.8166.540

شیرفلکه کشویی ۲ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
2.568508067.4188.550

شیرفلکه کشویی ١/٢و۲ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
2.88555.810081.8227.565

شیرفلکه کشویی ۳ اینچ

ضخامت جدارهSWDCBADN
3.198661128624380