شیر توپی ساده

شیر تکضرب ۱/۲ اینچ

ضخامت جدارهSWLHADN
۱٫۷۲۶۵۲۴۹۱۵۱۵

شیر تکضرب ۳/۴ اینچ

ضخامت جدارهSWLHADN
۱٫۸۳۲۵۶۵۵۲۰۲۰